42-620 Nakło Śląskie, ul. Lasowicka 125
Poniedziałek - piatek 08:00-16:00
Tel.: (32) 284-45-65

Ogólne warunki handlowe

Bramster > Ogólne warunki handlowe

  OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

   

  Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część wszystkich składanych ofert i

  zawieranych umów przez spółkę: BRAMSTER Group sp. z o.o

   

  1. Definicje

   

  Pojęcia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie:

  1) OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obowiązujące w spółce: BRAMSTER spółka z

  ograniczoną odpowiedzialnością sp.k

  2) BRAMSTER – BRAMSTER Group sp. z o.o

  3) Towary – oferowane przez BRAMSTER towary dostępne w ofercie,

  4) Nabywca – podmiot nabywający Towary w celu związanym z prowadzoną działalnością

  gospodarczą

   

  1. Postanowienia ogólne.

   

  1) OWS umieszczone są na stronie internetowej www.bramster.pl oraz na żądanie Nabywcy w

  siedzibie BRAMSTER.

  2) OWS określają zasady zawierania umów sprzedaży Towarów. OWS stanowią integralną część

  wszystkich umów sprzedaży zawieranych z BRAMSTER.

  3) OWS uznaje się za przyjęte w momencie gdy Nabywca akceptuje ofertę BRAMSTER poprzez

  złożenie zamówienia lub podpisanie umowy.

  4) Stosowany przez Nabywcę wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki zakupu lub

  zamówień nie wiążą BRAMSTER, chyba że zostaną zaakceptowane w formie pisemnej.

  5) Umowa zawarta przez BRAMSTER z Nabywcą może zawierać odmienne postanowienia niż te,

  które wynikają z OWS. W takim przypadku strony związane będą postanowieniami umowy.

  6) W razie sprzeczności pomiędzy OWS a regulaminami lub wzorcami umów stosowanymi przez

  Nabywcę, umowa nie obejmuje tych postanowień wzorców umów, które są ze sobą

  sprzeczne.

  7) Zmiany lub uzupełniania OWS dokonywane przez BRAMSTER i Nabywcę a także inne

  uzgodnienia dotyczące realizacji zamówienia winny zostać sporządzone w formie pisemnej pod

  rygorem bezskuteczności.

  8) BRAMSTER zastrzega sobie wszelkie prawa autorskie i prawa własności przemysłowej do

  stworzonych dokumentacji i rozwiązań technicznych, rysunków technicznych oraz innych

  podobnych dokumentów wykonanych przez BRAMSTER. Nabywca nie ma prawa ich

  wykorzystywania, kopiowania czy też innego powielania oraz udostępniania osobom trzecim

  bez pisemnej zgody BRAMSTER.

  9) Oferty, reklamy, katalogi, broszury, cenniki i inne ogłoszenia o Towarach oferowanych przez

  BRAMSTER mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu

  cywilnego.

   

  1. Zamówienia.

   

  1) Zamówienie Nabywcy wymaga pisemnego potwierdzenia przyjęcia go do realizacji przez

  BRAMSTER.

  2) Przyjęcie oferty przedstawionej przez BRAMSTER wymaga pisemnego potwierdzenia jej

  przyjęcia przez Nabywcę. Warunki zakupu zaproponowane przez Nabywcę są wiążące jedynie

  w przypadku ich pisemnego zaakceptowania przez BRAMSTER.

  3) W przypadku przyjęcia przez BRAMSTER zamówienia Nabywcy z zastrzeżeniami, Nabywca jest

  związany treścią tych zastrzeżeń, o ile nie przedstawi w terminie do 3 dni uwag. W przypadku

  zgłoszenia uwag przez Nabywcę BRAMSTER będzie związany zamówieniem jedynie w

  przypadku ostatecznego ustalenia pomiędzy stronami wszystkich warunków umowy.

  4) W przypadku składania zamówień poprzedzonych ofertą BRAMSTER zamówienie zawierające

  zmiany w stosunku do oferty lub uzupełniające jej treść nie będą traktowane jako przyjęcie

  oferty, lecz jako nowe zapytanie o możliwość nabycia Towarów, które wymaga sporządzenia

  nowej oferty. W takim przypadku dotychczasowa oferta traci ważność.

  5) Termin realizacji zamówienia jest zawsze określany w przybliżeniu (tydzień kalendarzowy).

  BRAMSTER nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową realizacje zamówienia lub brak jego

  realizacji jeśli wyłączną tego przyczyną były nieprzewidziane wydarzenia wywołane przyczyną

  zewnętrzną uniemożliwiającą należytą realizację zamówienia (strajki, lokaut, siła wyższa). W

  przypadku wystąpienia w/w przyczyn BRAMSTER w miarę możliwości niezwłocznie

  poinformuje o tym fakcie Nabywcę. Okres realizacji zamówienia zostanie w takim przypadku

  przedłużony o czas występowania przyczyn uniemożliwiających jego realizację oraz czas

  niezbędny do przystąpienia do normalnej działalności przez BRAMSTER.

  6) W przypadku braku odmiennych ustaleń pomiędzy BRAMSTER a Nabywcą zamówienia są

  realizowane w siedzibie BRAMSTER.

  7) Wszelkie pisemne oświadczenia, informacje, zawiadomienia itp. dotyczące zamówień mogą

  być przesyłane drugiej stronie za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej, faxem lub pocztą

  elektroniczną, o ile strony nie postanowią inaczej.

   

  1. Warunki realizacji zamówień.

   

  1) Okres realizacji zamówienia rozpoczyna się od daty doręczenia do Nabywcy potwierdzenia

  przez BRAMSTER przyjęcia do realizacji zamówienia na warunkach ustalonych przez strony. W

  przypadku ustalenia w warunkach płatności wpłaty zaliczki lub przedpłaty przez Nabywcę

  termin realizacji zamówienia rozpoczyna się z dniem dokonania płatności.

  2) BRAMSTER ponosi wyłącznie koszty wydania oraz opakowania zamówionych Towarów.

  Pozostałe koszty w szczególności koszty odbioru i przewozu ponosi Nabywca.

  3) W przypadku gdy zamówione Towary mają zostać dostarczone do miejsca wskazanego przez

  Nabywcę Towary zostaną wysłane przez BRAMSTER na wyłączne ryzyko Nabywcy. Wybór

  rodzaju transportu oraz opakowania należy do BRAMSTER.

  4) Poza przypadkami odstąpienia od umowy przewidzianymi przez kodeks cywilny strony mogą

  rozwiązać umowę za porozumieniem. W przypadku rozwiązania umowy BRAMSTER nie ma

  obowiązku przyjęcia z powrotem niewadliwego Towaru będącego przedmiotem dostawy.

  Jeżeli jednak BRAMSTER wyrazi zgodę na odstąpienie przez Nabywcę od umowy i przyjęcie z

  powrotem Towarów będących przedmiotem zamówień, koszt dostarczenia Towaru, który ma

  być przyjęty z powrotem przez BRAMSTER ponosi Nabywca.

  5) Anulowanie całości lub części zamówienia jest możliwe wyłącznie za zgodą BRAMSTER

  wyrażoną na piśmie. BRAMSTER może uzależnić wydanie zgody od zapłaty przez Nabywcę

  odstępnego w kwocie stanowiącej 50% wartości brutto zamówienia lub wyższej, jeśli koszty

  związane z zakupem i realizacja zamówienia przekroczyły tę kwotę. Towar sprzedany w oparciu

  o zamówienie niestandardowe nie podlega zwrotowi.

  6) Towary gotowe do odbioru są awizowane przez BRAMSTER z podaniem asortymentu, ilości

  oraz orientacyjnych kosztów dostawy. Nabywca jest zobowiązany potwierdzić/zaakceptować

  przesłane awizo.

  7) W przypadku braku potwierdzenia awizo przez Nabywcę, BRAMSTER ma prawo do realizacji

  wysyłki awizowanego Towaru w ilości i kosztach podanych w awizo.

  8) O ile Nabywca wyraźnie tego nie zażąda, BRAMSTER nie ubezpiecza dostarczanych Towarów

  od ryzyka transportowego. Koszty ubezpieczenia ponosi Nabywca.

  9) BRAMSTER nie gwarantuje terminu dostawy Towarów i nie ponosi z tego tytułu

  odpowiedzialności wobec Nabywcy lub osób trzecich. Potwierdzenie przez BRAMSTER terminu

  wysyłki ma jedynie charakter informacyjny.

  10) Nabywca zapewnia w miejscu i terminie dostawy obecność osoby upoważnionej do przyjęcia

  dostawy w imieniu Nabywcy, przy czym odmowa przyjęcia Towaru lub nieobecność osoby

  upoważnionej do odbioru nie zwalnia Nabywcy z obowiązku zapłaty.

  11) Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonych Towarów niezwłocznie po ich

  dostarczeniu. W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę jakichkolwiek uszkodzeń,

  nieprawidłowości lub braków w dostawie ma on obowiązek zgłosić pisemnie uwagi na

  dokumentach przewozowych.

   

  1. Warunki płatności.

   

  1) Warunki płatności podawane są w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia.

  2) W ofertach BRAMSTER podane ceny są cenami netto –„ loco magazyn” BRAMSTER. Podane

  ceny nie obejmują kosztów transportu, podatku VAT oraz innych opłat wynikających z

  zastosowania OWS lub też wynikających z przepisów prawa.

  3) Terminy płatności oraz wysokość kredytu kupieckiego ustalane są indywidualnie przez strony.

  Za datę zapłaty przyjmuję się datę uznania rachunku bankowego BRAMSTER.

  4) W przypadku gdy Nabywca opóźni się z płatnością jakichkolwiek wymagalnych należności na

  rzecz BRAMSTER, BRAMSTER poza innymi uprawnieniami wynikającymi z umowy, OWS i

  przepisów prawa, ma prawo do natychmiastowego wstrzymania dostaw Towarów lub realizacji

  usług oraz odmowy realizacji zamówienia do czasu uregulowania płatności wraz z odsetkami.

  Pełną odpowiedzialność za wstrzymanie dostaw Towarów lub realizację usług, w tym koszty

  magazynowania i ubezpieczenia ponosi Nabywca.

  5) Jeżeli wartość zamówień przekroczy przyznany Nabywcy limit kredytu kupieckiego BRAMSTER

  może wstrzymać realizacje zamówienia do czasu zapłaty kwoty przewyższającej wysokość

  limitu kredytu kupieckiego.

  6) Zapłata winna być dokonywana wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez BRAMSTER na

  fakturze.

  7) W przypadku powzięcia przez BRAMSTER informacji, że Nabywca jest w złej sytuacji finansowej

  lub jest niewypłacalny, BRAMSTER może uzależnić zrealizowanie zamówienia od dokonania

  przez Nabywcę przedpłaty za zamówione Towary, względnie przedstawienia przez Nabywcę

  zabezpieczenia zapłaty ceny.

  8) W przypadku gdy zamówienie realizowane jest częściami a Nabywca opóźnia się z zapłatą

  należności za odebrane osobiście lub dostarczone mu Towary, BRAMSTER uprawniony jest do

  wstrzymania realizacji zamówienia co do pozostałej części nie sprzedanych Towarów do czasu

  uregulowania przez Nabywcę należności.

  9) Do udzielania rabatów, opustów, zniżek, skonto, itp. od ceny sprzedaży Towarów uprawiony

  jest wyłącznie BRAMSTER.

  10) W przypadku zmian niezależnych od BRAMSTER opłat i kosztów, mających wpływ na wysokość

  ceny w okresie od daty przyjęcia zamówienia do realizacji a dostawą, BRAMSTER zastrzega

  sobie prawo zmiany ceny w odpowiednim zakresie.

  11) Potrącenie wierzytelności Nabywcy wobec BRAMSTER, za wyjątkiem tych uzgodnionych

  między stronami, jest wyłączone.

  12) Jakiekolwiek reklamacje lub innego rodzaju roszczenia nie zwalniają Nabywcy od terminowej

  zapłaty należności.

   

  1. Gwarancja.

   

  1) BRAMSTER zapewnia, że oferowane Towary są dobrej jakości i spełniają wszelkie parametry

  techniczne określone w dokumentacji technicznej danego Towaru.

  2) BRAMSTER ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za sprzedane Towary w przypadku

  wystąpienia wad oraz istotnych odstępstw od określonych w dokumentacji technicznej

  parametrów. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn

  tkwiących w sprzedanym Towarze. BRAMSTER nie ponosi żadnych kosztów związanych z

  obsługą klienta końcowego przez Nabywcę (np. transport, montaż/demontaż, serwis).

  3) W zakresie wskazanym w punkcie 2) na sprzedane Towary BRAMSTER udziela 24 miesięcznej

  gwarancji licząc od daty sprzedaży Towaru przy równoczesnym spełnieniu warunków

  wskazanych w ZALECENIA TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do OWS.

  4) BRAMSTER nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie Towarów będących

  następstwem ich prawidłowej eksploatacji, jak również za uszkodzenia powstałe na skutek

  niewłaściwego obchodzenia się, instalacji, przechowywania, konserwacji lub użytkowania

  Towaru.

  5) BRAMSTER nie ponosi ponadto odpowiedzialności za wady Towaru powstałe na skutek

  dokonania przez Nabywcę lub na jego zlecenie:

  1. a) zmian lub napraw Towaru bez pisemnej uprzedniej zgody BRAMSTER,
  2. b) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją montażu Towaru,
  3. c) czynności, które Nabywca jest zobowiązany wykonać we własnym zakresie i na własny koszt w

  szczególności: zainstalowania, sprawdzenia funkcjonowania, doprowadzenia odpowiedniego

  zasilania – o ile czynności te nie zostały przyjęte do realizacji przez BRAMSTER na podstawie

  pisemnych uzgodnień z Nabywcą.

  1. d) BRAMSTER nie udziela gwarancji na produkty/elementy drewniane.

  6) BRAMSTER jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji jeśli Nabywca wiedział o

  wadzie w chwili wydania Towaru .

  7) BRAMSTER dokona nieodpłatnej naprawy lub wymiany elementów, które zostaną uznane i

  potwierdzone jako wadliwe przez BRAMSTER w okresie obowiązywania gwarancji.

  8) BRAMSTER zapewnia, że przystąpi do wykonania naprawy gwarancyjnej najpóźniej w terminie

  14 dni od daty uznania zasadności zgłoszonej reklamacji.

  9) Zawiadomienie o wystąpieniu wady musi nastąpić niezwłocznie po jej wykryciu a najpóźniej w

  terminie 3 dni od jej wykrycia. Zawiadomienie winno być dokonane w formie pisemnej listem

  poleconym lub pocztą elektroniczną, zawierać opis wady, datę jej stwierdzenia, dane osoby

  która pierwsza stwierdziła wadę, dokładne dane teleadresowe Nabywcy, dane osoby

  upoważnionej przez Nabywcę do kontaktów z BRAMSTER. Do zawiadomienia należy dołączyć

  kopię dowodu zakupu Towaru oraz dokumentację fotograficzną.

  10) Istnienie wady stwierdzone zostanie protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin, w terminie

  uzgodnionym przez strony.

  11) W przypadku konieczności dostarczenia Towaru lub jego części do BRAMSTER celem

  dokonania naprawy gwarancyjnej dostarczenie zostanie dokonane w terminie uzgodnionym

  przez strony, na koszt Nabywcy.

  12) W przypadku gdy w wyniku naprawy BRAMSTER dokona wymiany wadliwego elementu na inny

  wolny od wad gwarancja na ten element biegnie od nowa od daty dokonania wymiany.

  13) Nabywca ma obowiązek podjęcia wszelkich działań celem zapobieżenia lub minimalizacji

  uszkodzeń Towaru i wystąpienia wszelkich innych szkód (np.: poprzez zaprzestanie eksploatacji

  Towaru, zabezpieczenia Towaru).

  14) Odpowiedzialność BRAMSTER z tytułu rękojmi jest wyłączona.

  15) W przypadku stwierdzenia przez BRAMSTER że zawiadomienie o wadzie było bezpodstawne,

  BRAMSTER powiadomi o tym Nabywcę i zaproponuje odpłatną naprawę lub odpłatną wymianę

  części. Koszty powstałe w wyniku nieuzasadnionego zawiadomienia ponosi w całości Nabywca.

   

  7 Odpowiedzialność BRAMSTER.

   

  Ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza BRAMSTER wobec Nabywcy z jakiegokolwiek tytułu

  ogranicza się do rzeczywistej straty Nabywcy i nie obejmuje szkód z tytułu utraconych lub

  spodziewanych korzyści, strat w produkcji, utraty renomy Nabywcy itp.

   

  8 Postanowienia końcowe.

   

  1) OWS mogą zostać zmienione przez BRAMSTER w każdym czasie. W takim przypadku

  BRAMSTER dołoży wszelkich starań, w szczególności poprzez ogłoszenie na swojej stronie

  internetowej, aby powiadomić o zmianach w OWS. Wejście w życie zmienionych OWS

  następuje z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej www.bramster.pl

  2) Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów pomiędzy BRAMSTER oraz

  Nabywcą, związanych ze sprzedażą Urządzeń jest sąd powszechny właściwy miejscowo ze

  względu na siedzibę BRAMSTER.

  3) Wyłącznym prawem właściwym jest prawo polskie.

  4) Niniejszy OWS znajdują zastosowanie do wszystkich zamówień realizowanych przez

  BRAMSTER począwszy od dnia 01-05-2019

  5) Wszelkie postanowienia odbiegające od treści OWS wymagają dla swej skuteczności

  pisemnego uzgodnienia z BRAMSTER.

  6) Załączniki są integralną częścią OWS.

   

   

  Załączniki:

   

   

  Załącznik Nr 1

   

   

  1. Zalecenia Techniczne: transport, magazynowanie i eksploatacja wyrobów lakierowanych proszkowo.

   

  Niniejsze zalecenia techniczne stanowią integralną część OWS obowiązujących w BRAMSTER.

  Lakierowanie proszkowe odbywa się w hali przemysłowej zamkniętej, dostosowanej specjalistycznie

  do potrzeb procesu. Do lakierowania elementów stosowane są farby proszkowe poliestrowe.

  Lakiernia przystosowana do nakładania powłok na elementy stalowe w gatunku S235, S335 / surowe

  czarne zimnowalcowane/, elementy stalowe pokryte powłoką ZN / w procesie galwanicznym i

  ogniowym. Powłoki lakiernicze dają zabezpieczenie dla detali określone w normach PN-EN 12944-2

  dla klas agresywności środowiska:

  • C1- powłoki przeznaczone do wewnątrz /SP/
  • C2- powłoki przeznaczone na zewnątrz / SP/
  • C3- powłoki przeznaczone na zewnątrz w środowisku umiarkowanym / PDK. + SP/
  • C4 – powłoki przeznaczone na zewnątrz w środowisku nisko agresywnym / PDK ZN + PUR/

  Naniesione powłoki lakiernicze spełniają właściwości użytkowe w temperaturach od -30 do

  +70stopni.

   

  ZALECENIA/INFORMACJE:

   

  • Lakiery proszkowe nie są odporne na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne. Uderzenie

  przedmiotem ciężkim, ostrym twardym powoduje odprysk/uszkodzenie farby. Przyczepność powłoki

  musi spełniać wymagania normy EN ISO 2409. Kryterium stanowi pomiar metodą siatki nacięć

  krzyżowych, odległość między nożami 2 mm.

  • Naniesienie na powierzchnię agresywnego środka chemicznego powoduję reakcję chemiczną i

  nieodwracalne zmiany na powierzchni i w strukturze powłoki.

  • Dopuszcza się różnicę w odcieniach wykonanej powłoki lakierniczej w przypadku różnych partii

  produkcyjnych.

  • Gwarancji powierzchni lakierniczej podlegają powierzchnie istotnie ważne z punktu widzenia

  wyglądu i użyteczności wyrobu /do powierzchni istotnie ważnych nie włącza się krawędzi, wgłębień,

  brzegów, otworów, miejsc podwieszania i cięć technologicznych/.

  • Występowanie na lakierowanej powierzchni wyrobu niewielkich rys lub zmian w uziarnieniu w

  żaden sposób nie zmniejsza jakości wykonanej powłoki, nie czynią wyrobu wadliwym, nie zmniejszają

  wartości wyrobu.

  • Zgodnie z normą ocena wzrokowa elementów pomalowanych, używanych na zewnątrz powinna

  być realizowana nieuzbrojonym okiem z odległości 5m.

  • W przypadku stwierdzenia wady malarskiej nieistotnej dopuszcza się wykonanie zaprawek/

  podmalowań przy użyciu specjalnej farby zaprawowej.

  • Powłoki malarskie należy konserwować, myć przynajmniej raz w roku. Do mycia należy stosować

  czystą wodę z niewielkimi ilościami neutralnych lub lekko alkaicznych środków myjących.

  • Wszelkie zauważone uszkodzenia powłoki lakierniczej należy niezwłocznie zabezpieczyć przy użyciu

  farby zaprawowej.

  • Zabrania się używania do mycia powierzchni lakierniczej myjek wysokociśnieniowych i bardzo

  silnych detergentów chemicznych.

  • Powłoki lakiernicze na skutek działania czynników zewnętrznych i promieni UV słonecznych ulegają

  procesowi starzenia się, co objawia się utratą stopnia połysku, utratą stopnia uziarnienia powłok

  matowych i jest uzależniona od wyboru jakości farb podczas zamawiania usługi.

   

  ZASTRZEŻENIA/TRANSPORT

   

  • Odbierany Towar należy dokładnie obejrzeć w dniu odbioru/dostawy. W przypadku stwierdzenia

  rozbieżności ilościowych lub uszkodzeń należy ten fakt niezwłocznie zgłosić BRAMSTER. W przypadku

  dostawy do miejsca przeznaczenia fakt uszkodzeń lub rozbieżności należy zgłosić dostarczającemu

  oraz sporządzić protokół opisując nieprawidłowości (zgodnie z OWS &6 pkt. 9).

  • Bezpieczną i odpowiednią metodą przeładunku elementów polakierowanych jest przeładunek

  całości wraz z paletą/stojakiem. Do przeładunku zaleca się stosowanie wózków widłowych lub innych

  urządzeń z zaczepami widłowymi o odpowiednim udźwigu.

  • Dopuszcza się przeładunek ręczny, w takim przypadku odbierający towar jest zobowiązany do

  zabezpieczenia odpowiedniej ilości osób dla bezpiecznego i prawidłowego przeładunku.

  • Nie dopuszcza się przesuwania elementów po paletach/stojakach względem siebie, gdyż może to

  spowodować uszkodzenie powłoki lakierniczej.

  • Elementy o wadze powyżej 200 kg mogą być przeładowywane tylko i wyłącznie w sposób

  mechaniczny • Deformacje, uszkodzenia elementów lub powłoki lakierniczej podczas przeładunku

  powstałe z winy odbiorcy nie podlegają roszczeniom.

   

  MAGAZYNOWANIE

   

  • Nie należy przechowywać elementów polakierowanych w otwartej przestrzeni w stanie szczelnego

  zamknięcia.

  • W przypadku dłuższego magazynowania, wyroby należy przechowywać w pomieszczeniu

  zamkniętym wentylowanym, zabezpieczającym przed działaniem warunków atmosferycznych.

  Wyrobów nie wolno magazynować w pomieszczeniach, gdzie są magazynowane środki chemiczne,

  nawozy/z uwagi na właściwości tworzą środowisko agresywne/.

  • W przypadku krótkotrwałego magazynowania elementów na otwartej przestrzeni /jednak nie

  dłużej niż 72 godziny/ należy zapewnić swobodny przepływ powietrza.

  • Folie ochronne, przekładki tekturowe stosowane przez wykonawcę służą do zabezpieczenia

  elementów przed uszkodzeniem w czasie transportu lub przed zabrudzeniem, niezwłocznie po

  rozładunku winne być usunięte.

   

  MONTAŻ

   

  • Montaż wyrobów polakierowanych powinien wykonywać specjalistyczne ekipy montażowe

  posiadające uprawnienia oraz wiedzę, a także niezbędne do tego rodzaju robót narzędzia.

  • Wykonawca powłok lakierniczych nie odpowiada za jakość wykonanych robót montażowych
  • Ekipa montażowa winna przeprowadzić montaż zgodnie ze sztuką budowlaną, zachowując

  szczególną uwagę na polakierowane elementów.

  • Zabrania się używania podczas montażu urządzeń ściernych typu szlifierki kątowe, których

  termiczne działanie powoduje uszkodzenie powłoki lakierniczej oraz wtapianie się odprysków w

  lakier.

  • Zabrania się chodzenia po elementach, rzucania, przesuwania.
  • Do montażu/przenoszenia elementów należy zabezpieczyć odpowiednią ilość osób, aby nie

  spowodować uszkodzeń powierzchni.

  • Miejsca cięć, wierceń technologicznych, zarysowań wykonanych podczas montażu należy oczyścić i

  zabezpieczyć przed korozją poprzez pomalowanie farbą zaprawową.

  • Podczas montażu zabrania się używania środków chemicznych, emulsji, smarów i innych mogących

  wchodzić w reakcję chemiczną z powłoką lakierniczą.

  • Po zakończeniu prac montażowych należy wszystkie elementy umyć przy użyciu czystej wody i

  niewielkiej ilością płynu myjącego.

  • Należy zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia uszkodzeń przez czynniki nieprzewidziane np.

  spadający lód, śnieg, uderzenia gałęzi, łamiących się drzew, uderzenia kamieni w związku z czym

  wykonawca zaleca wykonywanie cyklicznych przeglądów i wykonywanie zabezpieczeń.

   

  UWAGI :

   

  • Zjawisko porastania elementów stalowych zabezpieczonych lakierniczo mchem, pleśnią, glonami

  zamontowanych na zewnątrz – poddanych warunkom atmosferycznym jest zjawiskiem naturalnym i

  występuje z różną intensywnością, w zależności od uwarunkowań środowiskowych i nie podlega

  roszczeniom.

  • Potencjalny problem „korozyjnego pełzania brzegów” jest procesem naturalnym dla elementów

  stalowych zabezpieczonych powłokami lakierniczymi zamontowanymi w środowisku zewnętrznym.

  Występuje na krawędziach cięć technologicznych, brzegach otworów i objawia się nalotem rdzy,

  przebarwieniem i nie jest w żaden sposób powiązana z nieodpowiednią jakością powłoki. W

  przypadku zauważenia zjawiska podczas inspekcji elementów należy zabezpieczyć krawędzie farbą

  zaprawową. Zjawisko to nie podlega roszczeniom.

  • Elementy metalowe zabezpieczone powłokami lakierniczymi są materiałem „zimnym” w związku z

  czym na wskutek różnicy temperatur, na powierzchni wyrobu mogą występować zjawiska

  kondensacji pary wodnej, czyli pojawiania się skroplin pary wodnej na wewnętrznych i zewnętrznych

  ściankach metalu oraz osiadanie brudu/przebarwienia. Jest to zjawisko naturalne i uzależnione od

  uwarunkowań środowiskowych. Nie podlega roszczeniom.

  Wykonawca zabezpieczenia lakierniczego oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek

  negatywne skutki wynikające z niestosowania się do wyżej opisanych zasad lub świadome ich

  łamanie czy nieprzestrzeganie.

   

   

  1. Zalecenia Techniczne: transport, magazynowanie i eksploatacja wyrobów cynkowanych

  ogniowo.

   

  • Towary wytwarzane przez BRAMSTER są cynkowane zgodnie z normą ISO – 1461.
  • Biała korozja na powłoce nie może być podstawą do reklamacji.
  • Dopuszcza się występowanie nadlewów w miejscach ściekania cynku. Nie dopuszcza się

  występowania ostrych sopli cynku. Nadlew to zgrubienie cynku do wysokości ok. 5mm o

  nieostrych krawędziach. Sopel jest to nadlew ostro zakończony.

  • Nierówności powierzchni materiału podłoża np. wżery, bruzdy, wgłębienia w licu spoin,

  wżery korozyjne, zawalcowania czy rozwarstwienia mogą pozostać widoczne lub mogą się

  uwidocznić po procesie cynkowania ogniowego co nie stanowi podstawy do reklamacji.

  • Na skutek niejednorodności powierzchni zewnętrznej wyrobu (różny skład chemiczny,

  struktura geometryczna powierzchni, grubość, wysokość i inne) powłoka cynkowa na tym

  samym wyrobie może wytworzyć się w różny sposób i wyglądać inaczej. Przy wysokich

  elementach pow. 1830mm może wystąpić efekt „skóry pomarańczy” – chropowata

  powierzchnia, co nie podlega reklamacji. UWAGA! W przypadku gdy wyrób ocynkowany ma

  być dodatkowo zabezpieczony powłoką malarską nie należy wykonywać zaprawek. Należy

  poinformować BRAMSTER w zamówieniu o rodzaju zabezpieczenia antykorozyjnego (ocynk

  ogniowy lub ocynk ogniowy + lakier proszkowy).

  • Wszystkie miejsca niepokryte cynkiem BRAMSTER zabezpiecza przez malowanie za pomocą

  profesjonalnej farby wysokocynkowej. Dla poprawy estetyki można na warstwę farby

  cynkowej nanieść warstwę farby wysokocynkowej zawierającej pył aluminiowy. Powstałe

  różnice w odcieniu cynku (ciemne szaro-matowe) w miejscach zaprawek nie podlegają

  reklamacji.

  • W przypadku dłuższego magazynowania, wyroby należy przechowywać w pomieszczeniu

  zamkniętym wentylowanym, zabezpieczającym przed działaniem warunków

  atmosferycznych. Wyrobów nie wolno magazynować w pomieszczeniach, gdzie są

  magazynowane środki chemiczne, nawozy/z uwagi na właściwości tworzą środowisko

  agresywne/.

  • Badanie wyglądu powłoki cynkowej należy wykonywać przez oględziny nieuzbrojonym okiem.
  • W przypadku szczególnych wymagań dotyczących wyglądu powierzchni cynkowanej lub

  grubości powłoki cynkowej, należy o tym pisemnie poinformować BRAMSTER na złożonym

  zamówieniu.

  • W przypadku, gdy powłoka cynkowa ma być dodatkowo zabezpieczona przez malowanie,

  należy uzgodnić to pisemnie z BRAMSTER.

  • BRAMSTER nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w czasie transportu,

  składowania i montażu poza magazynem BRAMSTER. Ewentualne ubytki cynku powstałe w

  wyżej wymienionych okolicznościach muszą być niezwłocznie zabezpieczone przez NABYWCĘ

  farbami cynkowymi zgodnie z normą PN-EN ISO 1461.

  • W celu zachowania estetyki wyrobu (zapobiegania powstawaniu „białej korozji”) zalecany

  jest transport samochodami krytymi, oraz przechowywanie ocynkowanych wyrobów w

  miejscach krytych i przewiewnych do momentu naturalnego spasywowania powłoki

  cynkowej.

   

  (Dokument do pobrania w formacie PDF)